REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW SP NR 5 W ZSP NR 7 W KATOWICACH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. )
2. Zarządzenie Nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, i liczby punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
OBOWIĄZEK SZKOLNY
 1.     Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2020/2021 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2013).

Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony również dla dzieci z rocznika 2014, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, a w przypadku jego braku opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

ZASADY REKRUTACJI

1.     Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2.     Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
3.     Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor zespołu może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
4.    W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

lp Kryteria Dokument potwierdzający Punkty
1  Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice Oświadczenie 32
2  Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru Dokument potwierdzający roczne przygotowanie przedszkolne 16
3 Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie Oświadczenie 14
4  Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata Oświadczenie 4
5 Rozliczanie się przez rodziców/ opiekunów prawnych albo rodzica/ opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), oświadczenie o miejscu złożenia zeznania 2
6 Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie 1
7 Niepełnosprawność kandydata Kopia orzeczenia 1
8 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Kopia orzeczenie 1
9 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Kopia orzeczenie 1
10 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Kopia orzeczenie 1
11 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 1
12 Objęcie kandydata pieczą zastępczą Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą 1

 

5. W przypadku nie przedłożenia przez rodzica dziecka dokumentów określonych  przez komisję rekrutacyjną potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium. 

6. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów,  w   przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

7. 
W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 5, decyduje data złożenia wniosku.

8.
Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu.

9. 
W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

ZAPISY

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice.

​2. Wszelkie informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.sp5.katowice.pl w zakładce „Rekrutacja” oraz udzielane w sekretariacie zespołu tel. 32 252 11 18.

​3. Wniosek rekrutacyjny (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły) może być maksymalnie składany do 3 wybranych publicznych szkół podstawowych.

4. 
Celem przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. (komisja składa się z minimum 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole).
 • Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji.
 • Komisja sporządza protokół.

5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

TERMIN REKRUTACJI

1. W celu zaplanowania przez dyrektora szkoły liczby oddziałów klas I, rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie składają pisemne zgłoszenia do  27 marca 2019 r

2. Harmonogram składania i rozpatrywania wniosków

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 marca 2020 r. od godz. 9.00
do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

 
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

od 23 marca 2020 r. od godz. 9.00
do 6 kwietnia 2020 r. godz.15.00

 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

23 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00

 
 1.  
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

od 23 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00
do 5 maja 2020 r. do godz. 15.00

 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 maja 2020 r. godz. 15.00

 

TERMINY POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
  Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
 
 
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 czerwca 2020 r. od godz. 9.00
do 8 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

od 2 czerwca 2020 r. od godz. 9.00
do 9 czerwca 2020 r. go godz. 15.00

 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

25 czerwca 2020 r. o godz.9.00

 
 1.  
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia

od 25 czerwca 2020 r. od godz. 9.00
do 1 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

3 lipca 2020 r. godz. 15.00