DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony internetowej:

  https://sp5.katowice.pl

  Data publikacji strony internetowej: 
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 marca 2020 r.

   
  STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
   
  DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ

  Oświadczenie sporządzono dnia; 29 marca 2020 r.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   
  INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Anna Gąbarczyk e-mail: a.gabarczyk@zsp7.katowice.pl .

  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 209 55 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

  Informacyjna infolinia obywatelska: 800 676 676

   
  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
   
  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Wincentego Pola. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze wejście od strony boiska szkolnego.
  2. Szkoła  nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  3. Szkoła  nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  INFORMACJE DODATKOWE
   
     {{ /contact:form }}